Prácu, ktorú vykonávame v AEC každý deň, má zásadný dopad na mnoho ľudí. Vzhľadom na činnosť našej spoločnosti si uvedomujeme našu zodpovednosť nielen voči našim klientom, ale aj ich zákazníkom. Aj naši partneri a kolegovia od nás právom očakávajú, že budeme poctiví v každom našom konaní.

I keď sa bezpečnostné technológie a štandardy neustále vyvíjajú, náš záväzok sa nemení. Naším cieľom je udržiavať najvyššiu úroveň odbornosti, kvality, ale tiež etiky podnikania, transparentnosti a bezúhonnosti. Nielen to, čo robíme, ale aj to, akým spôsobom to robíme, je určujúce pre našu dobrú povesť, ktorá je jedným z najcennejších aktív AEC. Rovnako, ako akýkoľvek iný majetok, aj dobrá povesť sa musí rozvíjať a chrániť.

Náš etický kódex definuje hlavné princípy pracovného života v AEC a vzťahy s jej zamestnancami, partnermi, zákazníkmi, dodávateľmi aj spoločnosťami. V AEC uplatňujeme rovnocenný prístup a dbáme na dobrú informovanosť všetkých zamestnancov s dôrazom na naše etické hodnoty.

Naša misia

Naša pozícia vznikla rokmi preverenej práce a zodpovedným prístupom k všetkým úlohám. Našim klientom i zamestnancom prinášame dlhodobý vzťah založený na znalostiach, porozumení a vzájomnej dôvere.

Našim zákazníkom prinášame technické novinky a zložité technologické riešenia prispôsobené ich individuálnym podmienkam. Vždy sa snažíme porozumieť potrebám zákazníka a integrovať navrhnuté riešenia do existujúcej rôznorodej infraštruktúry. Neustále a cieľavedome hľadáme nové možnosti na zlepšovanie a efektívne ich premietame do našich služieb. Kladieme dôraz na zrozumiteľnú komunikáciu so zákazníkom a poctivý prístup k všetkému, čo robíme.


Súlad so zákonmi

Dodržiavanie všetkých platných zákonov a Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie spojených národov je základným pravidlom AEC.

V AEC vytvárame čo najlepšie prostredie pre výkon práce každého zamestnanca. Pracovné podmienky zodpovedajú všetkým požiadavkám zákonných noriem a dohodám Medzinárodnej organizácie práce. Naši zamestnanci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia. AEC zaručuje bezpečné a zdravé pracovné prostredie a snaží sa o jeho trvalé zlepšovanie.

Na pracoviskách sa nevyužíva nútená práca, ani žiadne formy nedobrovoľnej práce. Slobodný pohyb zamestnancov nie je obmedzený, rovnako ako nie sú zadržiavané žiadne doklady totožnosti zamestnancov.

V AEC nie sú zamestnávané deti, zamestnanci nepracujú v nebezpečných podmienkach.

Dodržiavajú sa pravidlá hospodárskej súťaže, a to ako na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni.

Všetky finančné transakcie sú presne evidované a účtovníctvo sa riadi podľa účtovných zásad a kritérií Českej republiky. Všetky výkazy AEC spĺňajú České účtovné štandardy (CZ GAAP) rovnako ako Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva (IFRS).


Rovnosť príležitostí

Všetkých uchádzačov o prácu v AEC hodnotíme podľa ich kvalifikácie, odborných znalostí a osobnostného profilu. Odmietame diskriminačné kritéria.

V AEC sme jasne definovali pravidlá pre oceňovanie, možnosti kariérneho rastu, prideľovanie finančných odmien. Nestaviame žiadne prekážky v kariérnom raste na základe rôzneho pohlavia, vyznania či pôvodu.

Nikto zo zamestnancov nesmie byť vystavený aktom psychického ani fyzického násilia. Odsudzujeme akékoľvek postoje alebo správanie, ktoré diskriminujú a poškodzujú osobnosť, názory či preferencie jednotlivca. Akékoľvek náznaky sexuálneho obťažovania sú nezlučiteľné s kultúrou AEC. Porušenie etického kódexu a interných nariadení sú prísne posudzované vedením spoločnosti.


Náš vzťah so zákazníkmi a dodávateľmi

V našom vzťahu s obchodnými partnermi dbáme najmä na týchto päť hlavných zásad.

1. Transparentnosť

Konáme vždy otvorene voči všetkým zúčastneným stranám, ctíme si antikorupčnú politiku. Dôveryhodnosť AEC nesmie byť ohrozená porušovaním etických princípov na strane jednotlivcov reprezentujúcich našu spoločnosť.

Venovanie daru

Darčeky a propagačné predmety sa môžu odovzdať zákazníkom, dodávateľom, konzultantom alebo predajcom len v prípade, že neprekračujú normálne zdvorilostné vzťahy, musia mať symbolickú hodnotu a byť v súlade s právnymi predpismi.

Prijatie daru

Zamestnanci môžu prijímať drobné príležitostné dary propagačného charakteru a bežné darčeky v súvislosti s oficiálnymi návštevami. Ďalej môžu prijímať drobné dary v prípadoch, kedy by bolo nezdvorilé alebo urážajúce ich odmietnuť (občerstvenie pri pracovnom rokovaní a pod.). Pokiaľ dar nezodpovedá drobnému propagačnému charakteru, alebo si zamestnanec nie je jeho hodnotou istý, je povinný to nahlásiť svojmu nadriadenému.

Naši zamestnanci nesmú priamo ani nepriamo vyžadovať či prijímať žiadne peňažné ani vecné odmeny, ktoré by ich mohli ovplyvniť v objektivite a nestrannosti pri budúcom rozhodovaní a poskytovaní služieb. Medzi odmeny sa nezapočítavajú účasti na oficiálnych a vzdelávacích akciách našich technologických partnerov, naopak zahŕňajú pozvania na spoločenské, kultúrne a športové akcie. Pokiaľ si zamestnanci nie sú istí, či je možné sa zúčastniť konkrétnej akcie, obrátia sa na svojho nadriadeného, ktorý rozhodne.

Zamestnanci oznamujú všetky prípady, kedy by mohlo dôjsť k ohrozeniu nestranného konania a rozhodovania (osobné predsudky, nevhodné predchádzajúce konanie a pod.), manažment musí takéto situácie riešiť tak, aby nemohla byť spochybnená nestrannosť spoločnosti.

Osoba, ktorá sa pokúsi o korupciu, musí byť na neprijateľnosť takéhoto konania ihneď upozornená. Pokiaľ to nerešpektuje, musia sa vykonať potrebné kroky k náprave situácie vrátane možnosti úplného prerušenia akýchkoľvek obchodných kontaktov s touto osobou.

2. Ochrana informácií

S informáciami a údajmi, ktoré spracovávame, získame alebo vytvoríme v priebehu spolupráce, zaobchádzame podľa platnej legislatívy, uzavretých zmlúv a v súlade s bezpečnostnými štandardmi AEC. V našej spoločnosti platia prísne pravidlá pre zaobchádzanie s neverejnými údajmi obchodných partnerov a klientov. Získané údaje nebudú nikdy použité v rozpore s účelom, na ktorý boli získané, napr. na oslovenie zamestnancov klienta alebo obchodného partnera.

3. Referencie

V AEC dbáme na svoje dobré meno a povesť. Referencie sú pre nás dôležitou spätnou väzbou. Ich získaniu venujeme náležité úsilie, najmä riadením kvality dodávky našich projektov. Našimi referenciami nie sú prázdne frázy, ale skutočné príbehy, uvádzame vždy len reálne projekty ukončené k spokojnosti zákazníka.

4. Kompetencie

Dlhoročná prax v odbore a výborná znalosť špecifík jednotlivých odvetví sú zárukou profesionálne poskytovaných služieb. Naši ľudia získavajú najvyššie profesijné certifikácie v oblasti informačnej bezpečnosti. Podporujeme osobnostný a profesijný rozvoj, vytvorili sme AEC akadémiu, ktorej súčasťou sú pravidelné interné školenia.

Pravidelne dosahujeme minimálnu fluktuáciu kľúčových zamestnancov, mnoho našich kolegov pracuje v našich radoch už viac ako 10 rokov.

5. Kvalita

Kvalita vykonanej práce je pre nás najvyššou prioritou. Odporúčame len také riešenia, ktoré skutočne zodpovedajú požiadavkám zákazníka s dôrazom na ich prínos. Našu prácu nevidíme len v samotnom dodaní požadovaného riešenia, ale vo vnímaní príčin problémov a nájdení najvhodnejšieho riešenia k maximálnej spokojnosti klienta. Naším cieľom je stať sa dlhodobým dôveryhodným partnerom zákazníka. Pridanú hodnotu vidíme v starostlivosti o klienta a dodané riešenie aj po ukončení projektu.

Dôvera medzi zákazníkom či partnerom a našimi zamestnancami má pre nás kľúčový význam. Naša komunikačná stratégia nesie heslo „Nie sme anonymní“. Uvedomujeme si, že značku AEC tvoria všetci naši zamestnanci na všetkých pozíciách, preto dbáme na vytváranie firemnej kultúry, kedy každý jednotlivec reprezentuje AEC nielen v profesijnom ale aj súkromnom živote.


Politická angažovanosť

AEC neposkytuje finančné ani iné príspevky ani nevydáva žiadne odporúčania, priamo ani nepriamo v prospech politických strán, výborov alebo jednotlivých politikov. Zamestnanci nesmú poskytovať žiadne politické príspevky v mene spoločnosti AEC ani prostredníctvom firemných fondov alebo prostriedkov. AEC poskytuje len také dary a sponzoring, ktoré nesmerujú k narušeniu pravidiel poctivej hospodárskej súťaže.


Životné prostredie

AEC dodržuje zásady ochrany životného prostredia a má trvalý záujem na zlepšovaní jeho kvality. Na svoju činnosť využívame prednostne také výrobky, ktoré spĺňajú ekologické požiadavky. Ak to je podľa charakteru pracovnej úlohy možné, preferujeme elektronickú a bezpapierovú kanceláriu. Svojim zamestnancom uľahčujeme podmienky pri využívaní ekologických dopravných prostriedkov.


Zásady nepostihnuteľnosti

AEC nebude podnikať žiadne kroky proti zamestnancovi, ktorý informoval o porušení etického kódexu. Toto sa netýka osôb, ktoré vznesú vedome falošné obvinenie alebo zámerne poskytnú chybné informácie.